Årsplan 2020-2021

Årets tema: BEVEGELSESGLEDE!

Årets tema i Kardemomme barnehage er bevegelsesglede. Dette temaet har vi valgt med bakrgunn i at vi deltar i bydel Gamle Oslo og OsloMets kompetanseutviklingsprosjekt i bydelens barnehager. Målet med prosjektet er at alle bydelens barnehager følger helsedirektoratets anbefalinhger om at barnehagebarn er i fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag.

Barnehagen er en arena hvor en kan sikre at alle barn får mulighet til å være i bevegelse og fremme motorisk utvikling ved å tilrettelegge miljøet for alle, og særlig for de barna som trenger det mest. Ved å legge til rette for aktiviteter som fremmer motoriske ferdigheter, får barna mulighet til å utvikle seg og til å oppleve at de mestrer. Å oppleve mestring er helt sentralt for å gi barna bevegelsesglede, bedre selvfølelse og motivasjon for å utfolde seg fysisk. Bevegelsesglede vil si at det er gøy å bevege seg for bevegelsens egen skyld. Ved å mestre med kroppen og fungere godt motorisk, har barn et godt utgangspunkt for lek og samvær med andre barn. Daglig fysisk aktivitet, i form av lek, skaper muligheter for vennskap, bedre sosial kompetanse og styrket selvtillit hos barna.

De ansatte har en viktig rolle for at alle barn oppnår mestring og glede ved å være i bevegelse. Barns aktivitetsnivå henger sammen med de ansattes kunnskap, bevissthet, holdninger, interesser, og hva de prioriterer. De ansatte er dermed en viktig faktor for at barn skal utvikle motoriske ferdigheter. 

Du kan lese mer om årets tema og hele årsplanen her: ÅRSPLAN 2020-2021

Årsplanen skal ses som et supplement til vår virksomhetsplan.