Vedtekter

VEDTEKTER FOR KARDEMOMME BARNEHAGE SAMVIRKEFORETAK (SA) 

OFFENTLIG GODKJENT, PRIVAT BARNEHAGE, BYDEL GAMLE OSLO. 11.05.2023.

 

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Kardemomme barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Oslo kommune

 

§ 2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive Kardemomme barnehage SA til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

 

§ 3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Medlemmer som får tildelt barnehageplass er pliktig til å motta valg til foretakets styre eller barnehagens miljø – og samarbeidsutvalg (MSU). Medlemmer skal delta på dugnader, vaktmesteruker og annet som kan forventes av barnas foresatte. 

 

§4 Andelsinnskudd

Kardemomme barnehage SA er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital. Foretaket har begrenset ansvar. Foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Det enkelte medlem svarer ikke utover sin andel for lagets forpliktelser. Hver andel skal være på 5000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

  

§ 5 Styret

Foretaket skal ledes av et styre på fire medlemmer samt to varamedlemmer, som blir valgt for to år av gangen på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

                                         

§ 6 Styrets oppgaver

Styret skal:

a) Ha det overordnede ansvaret for barnehagens økonomi og drift. Styret skal velge regnskapsfører.

b) Drive foretaket på beste måte, i samsvar med barnehagens vedtekter, kontrakt, årsmøtets vedtak og gjeldende lover. Styrets formann kaller inn til styremøtene. Styret skal føre møteprotokoll.

c) Fastsette de av barnehagens vedtekter som ikke krever 2/3 flertall.

d) Fastsette størrelsen på den andelen andelseier må betale pr. barn for å få plass i barnehagen.

e) Fastsette den til enhver tid gjeldende barnehageavgiften andelseier skal betale for å ha barn i barnehagen. Dersom barnehageavgiften ikke blir betalt i rett tid, kan styret bestemme at andelseier kan miste sin rett til barnehageplass øyeblikkelig.

f) Ansette styrer. 

g) Samarbeide med MSU.

h) Styret i Kardemomme barnehage SA har ansvaret for at det blir tegnet ulykkesforsikring for barna og      yrkesskadeforsikring for personalet i barnehagen.

i) Ha ansvar for barnehagens internkontroll.

 

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes en gang i året, innen utgangen av mai.  Det blir innkalt med minst 14 dagers varsel gjennom brev til dem som er registrert som andelseiere pr. 15. mars. Ved innkalling skal det legges ved saksliste. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle være behov for det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer etter regler for ordinært årsmøte. Dersom revisor eller minst 1/10 av andelseierne krever det skriftlig, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet skal behandle:

-       godkjenning av årsregnskap

-       foreta de valg som er nevnt i § 3

-       ta stilling til andre saker som er nevnt i innkallingen

-       velge revisor

Årsmøtet ledes av formannen i styret. Hver andel har en stemme. Vedtak kan treffes ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av de fremmøtte må stemme for). Vedtak om vedtektsendring § 1-6 krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtak om vedtektsendring av de resterende paragrafene kan styret beslutte. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.  Styreleder, daglig leder og minst 2/3 av styret må være tilstede på årsmøtet. Det blir ført møteprotokoll som må underskrives av styrets representanter.

 

§ 8 Oppløsning

Vedtak om å oppløse samvirkeforetaket må gjøres på årsmøtet med flertall som for vedtektsendring, dvs. 2/3 flertall av de oppmøtte. Blir foretaket oppløst, skal andelene betales tilbake så langt det er midler til dette. Eventuelle midler utover dette gis til en humanitær organisasjon.                  

 

§ 9 Opptak

a) Styrerne i Kardemomme barnehage SA, foretar opptaket. Kardemomme barnehage er en del av samordnet opptak i bydel Gamle Oslo. Barn som er prioritert i henhold til Barnehageloven har første prioritet ved opptak. Det innebærer barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjeneste (jf Lov om barnehager § 13). Deretter følger barn av ansatte og søsken. Tredje prioritet innehas av barn som har hatt permisjon. Fjerde prioritet innehas av barn av tidligere andelshavere. Siste prioritet innebærer at barn bosatt i bydelen prioriteres fremfor barn i andre bydeler. Personalet forbeholder seg retten til å tilby barnehageplass med hensyn til alder og kjønn som passer i barnegruppen på det tidspunktet plassen er ledig. Dette for å søke likevekt i kjønnsfordelingen på hvert alderstrinn og sikre at barna har jevnaldrende å være sammen med.  Når alle prioriteringer er hensyntatt foretas det resterende opptak med loddtrekning. En andel gir rett til en barnehageplass. Skal foresatte ha flere barn i barnehagen, må det kjøpes en andel pr. barn. I tilfeller hvor dette ikke virker hensiktsmessig eller rimelig, kan foretakets styre frafalle kravet.

b) Barn som blir tatt opp i barnehagen får fast plass frem til skolepliktig alder, så sant foresatte overholder sine forpliktelser i henhold til barnehagens vedtekter og regler. 

c) Andelseiere kan søke om permisjon fra Kardemomme barnehage. Det er styrerne som vurderer søknaden og eventuelt innvilger permisjon. Andelen blir stående og barnet får prioritet etter endt permisjon.

d) Oppsigelsesfrist er 3 måneder. Dersom et barn skal slutte etter 15. mai må man betale ut juni måned. Ved skolestart, samt ved oppsigelse til barnehageårets slutt (sommerferien), har andelshavere tilgang på plass til og med 30. juni. 

 

§ 10 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foresatte til alle barna i barnehagen, enten de er andelseiere eller ikke.                   

a) Oppgaver:

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til de foresatte og bidra til et godt samarbeid med personalet.

b) Rettigheter:

Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg om, saker som er viktige for de foresattes forhold til barnehagen. At en sak er interessant for foresatte, er ikke det samme som at den er viktig for de foresattes forhold til barnehagen. Personalsaker har de foresatte ikke rett til å få seg forelagt. 

c) Avstemning:

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vanlig flertallsvalg gjelder. Foresatte som møter på vegne av foreldrene må ha fullmakt til å møte og avgi stemme. Foreldrerådet velger representanter til Miljø- og samarbeidsutvalget.

 

§ 11 Miljø- og samarbeidsutvalget

a) Oppgaver:

MSU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

MSU må føre møteprotokoll.

Utvalget kan gi råd og bidra til å skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til barnehagen ved dugnader, temakvelder, og markeringer sammen med barna. Utvalget skal være med på arbeidet med barnehagens virksomhets – og årsplan. MSU tar initiativ til dugnad, som normalt arrangeres vår og høst. Utvalget kan fastsette et gebyr for de som ikke møter til dugnad, eller for den som ber om fritak fra denne.  

b) Valg og funksjonstid: 

Foreldrerådet velger to representanter + to vara og de ansatte velger to representanter + to vara til MSU.  Representantene velges for ett år av gangen. Styret kan delta etter eget ønske, men ikke med flere enn to representanter. Styret har møte, tale- og forslagsrett i MSU. 

c) Konstituering og avstemming:

MSU konstituerer seg selv. Det innebærer at MSU selv bestemmer hvem som er leder og sekretær i utvalget.

Hver representant har en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

§ 12 Internkontroll

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Kardemomme barnehage har årlig kontroll av ute- og inneområdet ved hjelp av våre sjekklister utarbeidet av statens informasjonstjeneste, helsedirektoratet og barne- og familiedepartementet.

 

§13  Arealutnytting

        Barn over 3 år = 3,5 m2

        Barn under 3 år = 4,6 m2

Barnehagen har fått dispensasjon fra bydelen for totalt 50 barn på vårt leke- og oppholdsareal. 

 

§ 14 Åpningstider

a) Barnehagen er åpen 5 dager i uken, fra 07.30.-17.00. Barnehagen er stengt de fire siste ukene i juli.

b) Onsdag før Skjærtorsdag er barnehagen åpen til klokken 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes barnehagen stengt. I romjulen er barnehagen åpen fra 08.00-16.00.

c) Barnehagen har stengt 5 kurs - og planleggingsdager i året.  

d) De fastsatte åpningstidene må respekteres. Foresatte må hente barna senest kl. 16.45, da alle skal være ute av barnehagen til kl. 17.00. 

e) Adkomst til barnehagen skal kun skje til fots eller med sykkel på gangvei. Biler skal parkeres på nærmeste kjørevei. Styret kan gi foresatte mulighet til å benytte innkjøring bl.a. ved bevegelseshemning.

 

§ 15 Ferie

Barnehagen er stengt de fire siste ukene i juli. Foresatte skal gi beskjed når barnet skal ha ferie utover sommerstengt. Foresatte skal gi korrekt informasjon om ferie og fridager, slik at barnehagen av økonomiske hensyn unngår overbemanning. 

               

§ 16 Barnehageavgiften

a) Barnehageavgiften er lik maksimumsprisen fastsatt av Stortinget. Kardemomme barnehage gir søskenmoderasjon i henhold til barnehageloven; 30 % for 2. barn og gratis for 3. barn dersom alle barna er i barnehage. Barnehageavgiften er inntektsregulert. Kostpenger kommer i tillegg til barnehageavgiften og fastsettes av styret. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. Ved fravær må barnehageavgiften uansett betales. 

b) Enkelte aktiviteter innebærer en kostnad ved deltakelse. Ved behov kan foreldre søke om at kostnaden til felles aktivitet dekkes av barnehagen.

c) Barnehageavgiften betales forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. hver måned. Det forventes at det tegnes e-faktura for å sikre betaling av barnehageplassen. 

d) Dersom betaling som ikke er mottatt innen den 15. hver måned, mottar andelshaver purring/inkassovarsel.

e) Er kontingenten ikke betalt innen månedens siste dag, kan barnet miste sin plass med øyeblikkelig virkning. Når plassen er tapt benyttes innbetalt andel til å dekke restanse på barnehageavgiften og purregebyrer. Overskytende beløp refunderes. Dersom skyldig beløp er større enn innbetalt andel, sendes saken til inkasso ved utløp av frist i annet varsel.

f) Når en barnehageplass fristilles og det ikke er utestående fordringer på den, refunderes normalt andelen i sin helhet når et nytt barn overtar plassen.

 

§ 17 Arbeidsgivers tilskudd til barnehagers drift

Arbeidsgiver kan på gitte vilkår betale tilskudd til drift av barnehagen. Arbeidsgiver får ved kjøp av andel lik rett til innflytelse og innsyn i barnehagens drift som foresatte som disponerer barnehageplass.  

 

§ 18 Helsemessige forhold

a) Syke barn må holdes hjemme pga. smittefaren. Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen. 

b)Hvis et barn er sykt, eller har fravær av andre grunner, bør beskjed gis til barnehagen innen 09.30. 

c)Dersom personalet skal gi medisiner til barna må foresatte signere på et samtykke.

 

§ 19 Medbrakte eiendeler

Medbrakte eiendeler er ikke personalets ansvar. 

 

§ 20 Politiattest

Personalet i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest.