Foreldreundersøkelse 2022

Vi er stolte av å publisere resultatene fra Udirs foreldreundersøkelse 2022! Med toppscore på total tilfredshet, samt i kategoriene relasjon mellom barn og voksen, trivsel, trygghet, utvikling, vennskap, lærelyst, språkarbeid og skolestart, er vi trygge på at vi er på rett vei med å jobbe for inkludering og en god barndom for barna i Kardemomme. Det varmer og motiverer at den fantastiske jobben personalet gjør hver eneste dag, blir sett og anerkjent. Resultatene tar vi med oss i vårt videre arbeid for å sikre at Kardemomme barnehage ikke bare er, men også skal fortsette å være BARNAS BESTE<3

 

Foreldreundersøkelsen 2022

Inviterte

Besvarte

Svarprosent

Kardemomme barnehage SA

47

44

93,6%

 

Foreldreundersøkelsen

Hovedkategorier:

 Snittresultat:

Ute- og innemiljø

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

Barnets trivsel

5,0

Informasjon

4,8

Barnets utvikling

5,0

Medvirkning

4,7

Henting og levering

4,8

Tilvenning og skolestart

4,9

Tilfredshet

5,0

 

Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd /misfornøyd er du med:

Snitt

Barnehagens utearealer?

4,0

Barnehagens lokaler?

4,5

Barnehagens leker og utstyr?

4,8

Hygienen i barnehagen?

4,7

Barnehagens mattilbud?

4,3

Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

4,9

 

Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig /uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

5,0

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

5,0

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

5,0

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

4,7

 

Barnets trivsel

Hvor enig /uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

5,0

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

5,0

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

5,0

 

Informasjon

Hvor enig /uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

4,8

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

4,9

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

4,7

 

Barnets utvikling

Hvor enig /uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

5,0

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

5,0

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

5,0

 

Medvirkning

Hvor enig /uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

4,8

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

4,7

 

 

 

Opplever du foreldremøte som nyttig?

4,5

 

Henting og levering

Hvor fornøyd /misfornøyd er du med:

Snitt

Hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

4,9

Hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

4,8

 

Tilvenning og skolestart 

 

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

5,0

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

4,9

 

Tilfredshet

 

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

5,0