Utviklingsarbeid om likestilling i Kardemomme barnehage

Etter innspill fra foresatte i Kardemomme har personalet siden januar 2015 hatt utviklingsarbeid med fokus på likestilling.

Arbeidet startet med at vi hadde et personalmøte med foredrag av Helga Aune med tittel "Like muligheter uavhengig av kjønn - Fullt pedagogisk utbytte". Aune beskrev likestilling i lys av lovverket og løftet dermed fokuset fra "rosa og blå" til strukturelle og lovmessige krav for å unngå stereotype kjønnsroller.

Foredraget inspirerte personalet og vi igangsette utvilingsarbeid  med utgangspunkt i behov og ønsker på den enkelte av våre tre avdelinger.

På Jonatanavdelingen (0-2 år) fokuserte de på:

* Individet: Se hvert enkelt barn uavhengig av kjønn. Hva trenger dette barnet akkurat nå?

* Bevissthet rundt voksenes kroppsspråk, ordvalg, tonefall, forventninger, aktiviteter, romutforming, leketøysvalg, bøker

* Reflektere over egne erfaringer og holdninger, bli bevisst egne verdier

* Diskutere og skape et felles verdigrunnlag for barnehagen, som forplikter de ansatte i det pedagogiske arbeidet

På Jesperavdelingen (2-4 år) fokuserte de på:

* Et ønske om å jobb med egne holdninger og handlinger i forhold til likestilling

* Fokus på enekltindivid uavhengig av kjønn og jobbe mot vår visjon: Barnas beste!

* Lek og aktivitet: Hva gjør barna? Hvem leker de med? Har alle like muliheter?

* Vi vil integrere likestilling inn i vårt pedagogiske arbeid: årsplan, virksomhetsplan, ukeplan og daglig arbeid

* Ønske om at barna skulle bli hørt og sett! Barnesamtaler, observasjon og dokumentasjon. 

Barnesamtaler:

Link til samtaleguiden

I samtalene viste det seg at barna var veldig opptatt av rollelek og at de i stor grad opplevde at de kunne utforske alle roller uavhengig av kjønn. Rollereportoaret fremstod allikevel som noe snevert og personalet ønsket derfor å tilføre noen nye momenter for å utvide rollene. Som en del av dette ble det åpnet butikk på Jesper. Butikken viste seg å være populær og brukes flittig av begge kjønn på avdelingen. Butikken er i tillegg utgangspunkt for annen variert og morsom rollelek. 

Barnesamtalene viste også at alle barna opplever å ha en eller flere venner på Jesper. Personalet ble allikevel bevisste på at det er noen som trenger å styrke og utvide sine relasjoner. På bakgrunn av funn i samtalene og personalets observasjoner deles barna nå inn i faste lekegrupper. Her fokusere vi på å styrke og danne vennskapsbånd og utvide barnas leke -og aktivitetsreportoar. Samtalene viste at barna i stor grad opplever mestring i barnehagehverdagen: "Jeg kan alt!", "Jeg får til!" og "Jeg tør alt!"  Dette opplever personalet som fantastiske holdninger som gir en god inngang til alt i livet -innkludert likestilling!

Barna på Jesper fikk, som en del av dokumentasjon av likestilling, ta bilde av det de likte aller best å leke med. Det for å synliggjøre barnas spor og danne et utgangspunkt for videre refleksjon mellom barna og med de ansatte. Bildene henger utstilt på Jesperavdelingen.

På Kasperavdelingen (4-6 år) har de fokusert på:

*Barnesamtaler: 

"På Kasperavdeligner er det noe bare guttene/jentene kan gjøre?"

" Ja, men kanskje jentene også"

"Ja, leke hemmelige agenter, men noen jenter kan også det. Det er et triks på sklia som bare gutter og jeg klarer"

"Nei, gutter og jenter kan gjøre det samme"

"Bare gutter kan gjøre backflip, kanskje? Og bare jenter sminker seg"

"Nei, gutter kan kle seg ut som prinsesser og jenter som riddere"

"Ja, gutter har guttefarge; grå, gul, rød, blå, svart og brun. Jenter har jentefarger; rosa og glitterlilla, så da liker guttene mer farger enn jentene"

"Nei"

* Observasjon av barna over en lenger periode for å kartlegge hvor de leker og om de leker alene, med  gutt, jente eller begge kjønn. Observasjonene blir foretatt ved 5 fastetidspunkt gjennom dagen for å sikre en mest mulig "riktig" resultat.

Link til observasjonsskjema 

Med dette utviklingsarbeidet har personalet i Kardemomme barnehage fått et større fokus på viktigheten av en likestilt pedagogisk praksis i barnehagen. Vi er pålagt å arbeide med likestilling ut fra blant annet Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Vi vet at likestilling og likeverd skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet. Vi arbeider for at gutter og jenter i Kardemomme skal ha like muligheter. Det betyr ikke at begge kjønn skal bli like, men det handler om hvordan barn blir møtt. Det må skapes rom for å være begge kjønn på mange ulike måter. Alle barn skal ha like muligheter til å delta i alle aktivitter og de skal ikke tillegges egenskaper basert på kjønn. Kjønnsidentitet kan varierer sterkt og vi ønsker å gi rom for mangfoldet. 

Vi avsluttet første fase av utviklingsarbeidet med et foreldremøte. Her fikk foresatte høre foredrag med Helga Aune, de pedagogiske lederne i Kardemomme presenterte avdelingenes utviklingsarbeid og de foresatte bidro med refleksjon.

I denne prosessen har ansatte reflektert, brukt samtaler og kartlagt, barna har blitt hørt og sett og de foresatte har blitt involvert og på den måten opplever de ansatte at prosessen har blitt helhetlig. Arbeidet med å utvikle Kardemomme barnehage til en likestilt organisasjon har vært og vil være en kontinuerlig prosess. Personalet ønsker videre å forankre arbeidet i våre pedagogiske planer slik at det blir en tydelig og levende del av vårt verdigrunnlag.