Årsplan 2024-2025

Årets tema er lek og inkludering, med fokus på relasjonskompetanse, å møte barns følelser, å sette grenser samt det fysiske miljøets betydning for å skape et godt utviklings- og læringsmiljø i Kardemomme<3 Positivt samspill og gode relasjoner er nøkkelen til små barns trivsel og læring, og i den sammenhengen er det avgjørende at både personalet i barnehagen og foresatte hjemme, evner å møte barnas følelser samt sette gode og trygge grenser, for å støtte deres sosioemosjonelle utvikling.

"Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for" (KD, 2027).

I Kardemomme har vi et pågående kompetanseutviklingsprosjekt over 4 år, med tema lek og inkludering. I 2022-2024 har vi hatt stort fokus på leken og de voksnes rolle i arbeidet med å legge til rette for lek og et inkluderende fellesskap. I forlengelse av dette vil vi i 2024-2025 ha ekstra fokus på relasjonskompetanse, å møte barns følelser, å sette grenser, samt det fysiske miljøets betydning for å skape et godt utviklings- og læringsmiljø i Kardemomme.

Positivt samspill og gode relasjoner er nøkkelen til små barns trivsel og læring. I den sammenhengen er det avgjørende at både personalet i barnehagen, og foresatte hjemme, evner å møte barnas følelser samt sette gode og trygge grenser, for å støtte deres sosioemosjonelle utvikling. Barn lærer best i sosialt samspill med andre og leken er en kjempeviktig arena. Et godt fysisk læringsmiljø er sentralt for barnas muligheter for god lek og lyst til å lære (Mæland & Drugli, 2022). 

Les hele mer om relasjonskompetanse, følelser, grensesetting, det fysiske miljøets betydning samt hele årsplanen her: Årsplan 2024-2025