Markering av PRIDE i Kardemomme🏳️‍🌈

Det pågår en debatt om barnehager skal markere PRIDE med regnbueflagg eller ikke. Vi i Kardemomme er ikke i tvil; barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Rammeplanen sier tydelig at "barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn». Barnehagen skal altså ikke bare akseptere og tolerere, vi skal fremme og synliggjøre et mangfold. Å heise regnbueflagget er en måte å gjøre nettopp dette.🏳️‍🌈

Skrevet av Viktoria Silseth & Merethe Rennemo

I juni markerer vi i Kardemomme Pride. Det har blitt en tradisjon der vi, sammen med barna, løfter felles verdier som barnehage og skole bygger på. Aktivitetene i Pride, eller mangfoldsuke som mange også kaller det, er tilpasset barnas aldersnivå og modenhet.

Det har blitt en debatt om barnehager og skoler skal markere Pride med regnbueflagg eller ikke, og særlig i barnehager der et flertall av foreldre er imot. Dette gjelder heldigvis ikke i vår barnehage, men vi i Kardemomme er likevel ikke i tvil – barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Dette står i Rammeplan for barnehagen (KD, 2017) – et viktig styringsdokument som alle barnehager er pålagt til å følge. 

Selv om Rammeplanen sier at barnehagens arbeid skal skje i forståelse og samarbeid med hjemmet, understreker rammeplanen også at «både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte». Dette verdigrunnlaget består eksplisitt av verdier som respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, åndsfrihet, likeverd og solidaritet. 

Når verdien likeverd konkretiseres i rammeplanen, gjøres det gjennom å understreke at barnehagen «skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn»Rammeplanen sier også at «barnehagen skal bruke mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet, støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synligjøre variasjoner og verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog, respekt og mangfold». Videre spesifiserer planverket at «barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen». (KD, 2017). Barnehagen skal altså ikke bare akseptere og tolerere, vi skal fremme og synliggjøre et mangfold. Å heise regnbueflagget er en måte å gjøre nettopp dette.

Når kulturelle, religiøse og livssynsmessige overbevisninger innebærer en innskrenkning av likeverd knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, kan det oppstå krevende situasjoner. Vurderingen er likevel ikke så krevende: Religionsfriheten strekker seg langt, men friheten stopper der den legger begrensninger på andres rettigheter. Foreldres frihet til å oppdra barn i henhold til egen overbevisning gir ingen rett til å innskrenke andre barn og foreldres rett til å synliggjøre sin familieform. Menneskerettighetene er utformet slik at alles grunnleggende menneskeverd beskyttes, og at minoriteter vernes for majoriteters krenkelser. Dette er en helt grunnleggende demokratiforståelse: en eventuell flertallsmening er ikke demokratisk om den fører til en innskrenkning av minoriteters menneskerettigheter.  

Rammeplanens verdier forsøker vi å løfte gjennom hele året, men i juni er det ekstra viktig å fokusere mer på dette temaet. I juni prydes hele byen av regnbueflaggene som symboliserer felleskap og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet. Barna er opptatt av det som skjer rundt seg og de stiller oss spørsmål som vi ønsker å gi ærlige og reflekterte svar på. I områder der mange ikke aksepterer et mangfold knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, er det ekstra viktig å synliggjøre at alle familieformer er velkomne. I barnehagen ønsker vi å forklare og fortelle, samt gi barna perspektivutvidelse og identitetsbekreftelse, knyttet til ulike former for mangfold. Vi ønsker at alle i Kardemomme skal oppleve å være inkludert i fellesskapet, at de har rett til å være seg selv og være stolte av den de er!♥️

God Pride 🏳️‍🌈🥰

 

Kilder: 

Rammeplan for barnehager (KD, 2017)

Artikkel "Pride i barnehagen -Hvem bestemmer?" (Ragnhild Laird Iversen m.fl, Utdanningsnytt.no)