Visuell støtte i barnehagen

I Kardemomme deltar vi i et samarbeidsprosjekt mellom bydel Gamle Oslo og Haukåsen skole. Prosjektet har som mål at alle barnehager i bydelen skal benytte tegn-til-tale og grafiske symboler som en del av det allmenpedagogiske tilbudet. Når vi kommuniserer med både tale og tegn, eller bilder og symboler, går kommunikasjonen enklere ved at vi både kan høre (auditivt) og se (visuelt) det som blir sagt. På personalmøtet hadde personalet opplæring i bruk av nettressursen "God ViB" , og vi fikk mange gode tips og ideer til hvordan vi kan implementere tegn og symboler i det daglige arbeidet vårt.

Barn utvikler språklig forståelse før de sier sine første ord. Å bruke andre måter å kommunisere på vil kunne være en god støtte i utvikling av talespråket (Statsped).

Visuell støtte kan:

  • støtte barnets språkforståelse
  • gjøre begrepsinnlæringen enklere
  • være en støtte til å uttrykke seg
  • øke selvstendighet og deltakelse
  • gi struktur og oversikt

Tegn-til-tale

Tegn-til-tale kan beskrives som en metode der vi snakker med stemme og hender ved å sette tegn til de viktigste ordene i en setning. Dette gjør vi for å tydeliggjøre og visualisere språket slik at det blir enklere å gi og få informasjon. Tegn er motorisk enklere å utføre enn tale og vil derfor være et fint alternativ å bruke mens man utvikler talespråket. 

Visuell støtte med bilder og symboler

I visuell støtte med bilder eller symboler velger vi ut de viktigste ordene i det vi snakker om og setter bilde eller symbol til. Bildet eller symbolet finnes klart foran begge som snakker sammen slik at vi kan peke, se, høre og gjenta. (haukasen.osloskolen.no)