Dagens snakkis!

På Jonatan ønsker vi å benytte hverdagssituasjonene til å stimulere språkutviklingen hos barna. Vi har derfor hengt opp en mappe over bordene som vi har kalt for «dagens snakkis». Her henger vi opp bilde/bilder som skal gi de yngste barna en liten visuell boost og inspirere til samtale rundt bordet. Det kan være bilder knyttet til måltid eller for eksempel temaene vi jobber med. Vi ser at barna er opptatt av bildene, peker og spør. Vi voksne involverer barna i samtale ved at vi sier ordene, gjentar, snakker om og utvider samtalen rundt bildene.

Jonatanbarna elsker mat! Og de er glade i å sitte rundt bordet. Når maten kommer blir de fryktelig konsentrerte om å spise. Det blir ganske stille rundt bordet under måltidene, i motsetning til hva vi ser på de andre avdelingene med litt eldre barn. 

Vi ønsker å benytte hverdagssituasjonene til å stimulere språkutviklingen hos barna. Vi tenker at måltidet er en gylden anledning til å få i gang samtale fordi det er en naturlig situasjon hvor alle er samlet, det er rolig og det er enkelt å få felles fokus. I tillegg mener vi at samtale rundt bordet er med på å skape god stemning, slik vi ønsker for måltidene våre.

Vi har derfor hengt opp en mappe over bordene som vi har kalt for «dagens snakkis». Her henger vi opp bilde/bilder som skal gi barna en liten visuell boost og inspirere til samtale rundt bordet. Det kan være bilder knyttet til måltid eller for eksempel temaene vi jobber med. Vi ser at barna er opptatt av bildene, peker og spør. Vi voksne involverer barna i samtale ved at vi sier ordene, gjentar, snakker om og utvider samtalen rundt bildene. Bildene skiftes ikke ut hver dag, men henger til vi tenker at vi trenger ny «input». Dette varierer fra bilde til bilde.

 

Rammeplan for barnehagen (KD 2017) sier: 

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Personalet skal stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler».