Glimt fra helgen - prosjekt

Vi har startet et lite prosjekt på Jonatan, hvor vi ber foreldrene sende oss et bilde fra noe barna har gjort i helgen. Bildene laminerer vi, og vi snakker om det barna har gjort i helgen i samling. Vi legger bildene i en kurv som står på gulvet slik at barna kan se på, ta på, mimre og snakke om opplevelsene i etterkant av samlingen.

Hvorfor gjør vi dette? 

·      Bygge bro mellom barnehage og hjem

·      Oppfordre til samtale om noe barna har opplevd

·      Øve hukommelsen

·      Gjenkalle og gjenfortelle, sette ord på det barna har gjort

·      Språktrening

·      Få lov å være i fokus i gruppen

·      Dele opplevelser med hverandre 

·      Lytte til andre og gi plass til andre i gruppen

 

«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. 

 Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.» (Rammeplan for barnehagen, KD 2017)